Ritodgata – Stav světa

Ritodgata » Ritodgata – Stav světa

Dotaz na Ritodgatu: "V jakém stavu se teď nachází svět?"

Lidská evoluce prochází nebo musí projít třemi úrovněmi, než dosáhne Božství: první den jsem vám povídal o dvou matkách. Těmto matkám říkáme temná příroda (podstata) a božská příroda (podstata). Naše tělo a tato existence pocházejí z Temné Matky a náš duch, který je v tomto těle, pochází přímo z Božství. Když rosteme s tou temnou Matkou, říkáme tomu vývoj. A kdykoliv je vývoj úplný, kdykoliv je růst s temnou Matkou dovršený, božská Matka nás přijme. Nebo lze říci, že temná Matka mizí a objevuje se Božská Matka. V této proměně od temné Matky k božské Matce probíhá náš vývoj. Procházíme třemi stádii. V první stupni potřebujeme k růstu sílu, energii. Když dovršíme tento růst, potřebujeme expanzi vědomí nebo růst založený na vědomí a bdělosti. Ten první vývoj je spíše na tělesné nebo pránické rovině, druhý stupeň je více na mentální rovině. V mysli je mnoho různých úrovní a na té nejvyšší je pak mysl jiná než ji vnímáme nyní. Protože na té úrovni naše omezená mysl se rozšiřuje na takovou úroveň, kde se konečné setkává s nekonečným. Než se konečné setká s nekonečným, tak se rozšiřuje. Tato expanze je vývoj založený na našem vědomí.

Potom, když dovršíme obě etapy - energetický vývoj a vývoj založený na vědomí, potom v tom třetím stupni jsme neustále ve světle a toto světlo přijímáme jako potravu. To je božský život a to je království nebeské na zemi. Ježíš mnohokrát opakoval, že království nebeské je ve vás. Také v Otčenáši se říká: „přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi“ Toto je božský život. Tvé království tady. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Ale předtím musíme dokončit tuto evoluci. Pro tuto evoluci nám jako hnací síla slouží vnitřní touha. Tato hnací síla pochází z naší Matky, temné podstaty. A je zesilována božskou pomocí shora. Je to Milost a současně k vám přichází prostřednictvím vhodných mistrů. Tito mistři sem přicházejí s konkrétním posláním – pomáhat lidem na energetické úrovni anebo na úrovni vědomí. Když se pozorně podíváte na židovské proroky, u mnoha z nich poznáte z jejich slov a jejich činů, ke které úrovni náleží. Ale to jsou jenom příklady, nechci je třídit do zvláštních skupin. Jsou mistři i na úrovni vědomí. A každý z nich vám pomáhá tím, že dává určité metody, kroky. Někdy pomáhají přímo bez předávání nějakých technik, pouhým požehnáním, dotykem.

Když dokončíte obě fáze, jste připraveni pro Světlo. Dnešek je doba, kdy je více lidí připravených na Světlo. Je to paradox, protože když se pozorně podíváme, naše doba je temnější a temnější. Děje se více ukrutností, víc katastrof a naše víra v Božství, víra ve spravedlnost, to vše je děním ve světě otřeseno. Je velmi snadné odsoudit tuto dobu jako věk adharmy (ne-dharmy, ale věk temna). Božství má přijít tehdy, kdy je největší temnota.

Říká se také, že noc je nejtemnější právě před svítáním.

A podle tohoto rčení tento naprostý chaos je právě tím časem před příchodem Božství. Znamená to dvě věci: náš vývoj se otevírá a přichází Milost. Tolik k dnešní době.

Teď k tomu, jak žít v dnešní době, co dělat, jak rozeznat kde jsme. Pamatujme si, jsou praktiky, rituály, meditační techniky, které vám pomáhají na energetické úrovni a jiné, které pomáhají na úrovni vědomí. Takže pro člověka, který dokončil svůj vývoj na úrovni energie, nebudou tyto techniky vhodné, nebo ho nebudou přitahovat. Podobně ti, kteří dovršili vývoj na úrovni energie i na úrovni vědomí, ti se nespokojí s ničím menším, než je Světlo. I když jste možná zapomněli, čeho jste dosáhli v předchozích životech, tak když se s něčím setkáte, něco ve vás to pozná. Proto je tak mnoho lidí, kteří mají zájem o jógu, duchovnost a podobně. Když to pozorujete, je tady tolik lidí se zájmem o tyto věci. V tom je ten paradox, že v době temnoty je tak široký zájem o nejvyšší duchovnost. Je to tím, že doba je zralá pro takovou změnu, pro otevření se Světlu. A v této době ti, kdo dokončili svůj růst a čekali na příchod této doby, ti teď přišli do tohoto světa.

Protože božský život na zemi nezávisí jenom na našem individuálním růstu. Je to totéž, jako když o tom mluvil Ježíš - také nebyl pochopen. Kolektivní lidské dějiny se musí vyvíjet nebo kolektivní vědomí lidstva musí také procházet proměnami a teprve pak může v lidském životě vzkvétat nejvyšší duchovnost. Naše individuální zkušenost nebo vývoj je jedna věc, ale po realizaci zažívání Božství ve vnějším světě je to něco naprosto jiného. Řeknu to přímočařeji: ti lidé, kteří ukončili svůj vývoj na obou úrovních - energie i vědomí, ti odešli do vyšších světů a čekali na vhodný čas, aby sestoupili sem dolů otevřeli se Světlu a těšili se z Božského Světla. A čas pro toto otevření přišel.

Takže co teď máme dělat? Praktikovat něco, co uspokojí naše energetické potřeby, cvičit něco, co uspokojí expanzi našeho vědomí a potom být otevřený Světlu. Očekávejte to Nejvyšší a nepociťujte se omezování tím, co se děje kolem vás. Za závojem nevědomosti nebo temnoty nebo nespravedlnosti je připraveno Božské Světlo. Nejen pro vás, ale pro nás všechny v kolektivním smyslu. S touto naléhavostí, s tímto očekáváním, máme praktikovat změnu neboli transformovat naše životy a zvát Božství blíž a blíž. Protože pro Světlo není žádná technika. Máte se otevřít, Světlo přijde a zmocní se vás. Také to nemůžeme uvést po pohybu, ale také tomu nemůžeme zabránit. Můžeme to jen zpozdit.

Proto se tady objevují Mistři jako Tatháta a postrkují nás vpřed. Protože bez nich bychom to určitě zpozdili. Proto přišli, aby nás postrčili, aby nám to připomínali. Chápejte to jako vaši osobní odpovědnost: otevírat se, připravit se pro Světlo.

Toto je poselství Tatháty, není to jóga, není to zlepšování života. To všechno je ve vašich současných možnostech.

Těmito mantrami, těmito technikami, které vám dáváme, vás vedeme, do skrytých komnat vašeho vlastního domova.  Těmito věcmi dostanete, to co jste si odpracovali, zasloužili a zapomněli.

Takže když říkáte, že se tady cítíte tak dobře, že vám tady tak líbí, tak je to ten největší vtip. Protože to máte ve své kapse, strčte ruku do kapsy a chytněte to a řeknete: to je tak skvělé! To je ve vás – ne jako božský dar, vy jste si to všechno odpracovali. A cítíte, že jste bezmocní. Tak vyhoďte všechny ty pověry z vašeho systému.  A probuďte se k této odpovědnosti. Vlastně to ani není odpovědnost, je to něco, po čem touží vaše vnitřní bytost.

Našimi malými přáními to v sobě dusíme. A proto nás Tatháta poslal - abychom vám toto řekli. Abychom to řekli otevřeně, a protože jsme si nebyli jisti, zda jste připraveni nebo co na to řeknete, tak jsme čekali tři roky.

Toto je Tathátovo poselství.

A kontakt s Tathátou – buď přímo nebo mentálně nebo jen s očekáváním, ve vás něco otevře směrem ke Světlu. Dokud je Tatháta ve fyzickém těle, je to hmatatelnější, přístupnější.

Pokud potřebujete nějaký důkaz, stanovte si v sobě nějaký cíl a sledujte co se bude dít. Proto jsme nemluvili o žádných Tathátových zázracích. Protože zázraky odvádějí naši mysl někam jinam.

Tatháta říká, že největší zázrak na této zemi je člověk nebo lidstvo. Každý člověk, každý jedinec je božským zázrakem.

Tak i Tatháta je lidským vtělením božské Milosti a je živoucím příkladem zájmu Božství o zemi. Tatháta staví centrum, kde bude snadné otevřít se Světlu. K tomuto účelu je určena Dharma Peetha. To bude centrum, kde se můžeme shromažďovat a otevírat se Světlu. To bude pro vaši vnitřní zkušenost. Pro osobní vedení na tělesné úrovni je tady Tatháta v hmotném těle. A tím se náš vnitřní prostor otevře.

A pomocí tohoto otevření můžeme růst k Božství nebo Božství může vstoupit do nás a zmocnit se nás. Možná znáte buddhistickou mantru Buddham šaranam gaččham, Dharmam šaranam gaččham (beru útočiště v Buddhovi, beru útočiště v Dharmě). Dharma je cesta života, která nás otevře Světlu Božství.

To znamená: Buddha – Mistr nebo Božská Milost, která se pro nás projevuje, potom způsob života, který máme přijmout – to je Dharma. Dharma je přirozený zákon, k otevření se Světlu musí být osobní cesta, zcela jedinečná, vede vás a spojuje s tím, kam máte jít.  Sangham šaranam gaččham (beru útočiště u sanghy, společenství). Když máte svůj cíl nebo Mistra a znáte svou cestu, další věcí je společenství. Všichni ti, kdo tam směřují, se pohybují ve skupině. Všechny tři součásti jsou důležité, nezbytné. Proto se tady cítíme tak blízce i přes naši uzavřenou povahu. Je to tím, že se pohybujeme k Tomu, a že jsme součástí společenství. Jsme poutníci, druzi na cestě a proto cítíme takovou blízkost, takovou vzájemnou spřízněnost, ačkoliv mimo náš obal jsme tak vážní lidé. Proto když odsud vyjdete, mějte stále úsměv na tváři, protože druzí mohou být na stejné úrovni, ale neměli to štěstí otevřít se Pravdě teď. To, jak se člověk jeví navenek, to nic neříká o jeho vnitřní povaze. Odcházejte a buďte připraveni na setkání s Buddhou na cestě. Nemyslím s úctou nebo být připraveni se mu poklonit, ale přijmout toho přítele s úsměvem. Protože všichni jdeme ke stejnému cíli.

 

Takže tolik k dnešní době.